VistaWeb gespecialiseerd in webhosting en domeinnamen in Zeeland

 

download hier het PDF bestand van de algemene voorwaarden

download hier het PDF bestand van onze verwerksovereenkomst

Laatst gewijzigd 23-05-2024

Artikel 1
In de navolgende artikelen wordt verstaan onder :
- Opdrachtnemer : VistaWeb (Onder handelsnamen: VistaWeb, VistaSolutions)
- Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die VistaWeb opdracht geeft tot het leveren van goederen / diensten.
- Overeenkomst : de overeenkomst, waarbij VistaWeb diensten zich verbindt ten behoeve van haar opdrachtgever tot het leveren van goederen / diensten.

Artikel 2
Een overeenkomst tot het leveren van goederen / diensten wordt gesloten onder de voorwaarde, dat de opdrachtnemer, na kennisname van de te verrichten werkzaamheden, binnen redelijke tijd de overeenkomst wegens gewichtige redenen alsnog op kan zeggen, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaat. Het bepaalde artikel 10 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3
Deze overeenkomst bevat 1 bijlage met de naam "Verwerkersovereenkomst".

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 3
1. De opdrachtnemer verbindt zich bij de uitvoering van het overeengekomen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
2. De opdrachtnemer zal zich inspannen haar systemen continue operationeel te houden, met uitzondering van de tijd benodigd voor eventuele (preventieve) onderhoudswerkzaamheden.
3. De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4
De opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de overeenkomst, of een gedeelte daarvan, door derden te doen uitvoeren.

Artikel 5
1. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever onverwijld in kennis van de voltooiing van de werkzaamheden, indien deze laatste daarvan onkundig is.
2. Heeft de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever gelden uitgegeven, of te diens behoeve gelden ontvangen, dan legt hij daarvan rekening en verantwoording af.

Artikel 6
Indien het uitvoeringsresultaat van de overeenkomst onaanvaardbaar is voor de opdrachtgever, dan legt deze zijn bezwaren gemotiveerd voor aan de opdrachtnemer, welke hij de gelegenheid geeft binnen redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen, eventueel tegen betaling van de meerkosten welke dit met zich meebrengt.

Artikel 6a
De Algemene Voorwaarden kunnen door de opdrachtnemer worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking 4 (vier) weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt (per telefoon, fax, post, e-mail, website, brief of factuur) of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande Overeenkomsten.

 

DUUR

Artikel 7
Op de VistaWeb domeinnaam en hosting contracten geldt een minimum termijn van 12 maanden en zal jaarlijks automatisch worden verlengd voor een zelfde periode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met inachtneming van artikel 8, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen e.e.a. ter beoordeling van VistaWeb.

Artikel 7a
1. Opdrachtgever mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
2. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast ook per e-mail en schriftelijk de Overeenkomst opzeggen.

 

EINDE

Artikel 8
De overeenkomst eindigt:
1. Door minimaal 30 dagen voor het eindigen van de overeenkomst, per e-mail, post, telefonisch of schriftelijk op te zeggen.
2. Door ontbinding door de rechter.
3. Door ondercuratelestelling van de opdrachtgever of opdrachtnemer, surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever.

Artikel 9
1. Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich tot de rechter te wenden met het verzoek de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen.
2. Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoord beëindigd te worden.

 

VERGOEDING

Artikel 10
1. De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer het overeengekomen kosten van de goederen en/of diensten verschuldigd.
2. De opdrachtgever vergoedt aan de opdrachtnemer de onkosten aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden, voor zover deze niet in de kosten zijn begrepen.
3. Alle exclusief BTW tarieven worden verhoogd met het geldende hoge BTW-tarief.

Artikel 11
De opdrachtgever treedt in verzuim indien de aan hem toegezonden rekening niet binnen 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel is voldaan. Na een periode van 30 dagen (er wordt een herinnering verzonden per brief/fax of email indien de factuur niet tijdig voldaan is waarvoor € 15,00 aanmaningskosten berekend zullen worden en de wettelijke rente mag worden berekend) kan het te vorderen bedrag uit handen worden gegeven aan een Incasso bureau. De schadevergoeding als gevolg van verzuim ontstaan, bestaat uit de wettelijke rente over die periode en alle incasso kosten, dat hij met de voldoening van die rekening in verzuim is. Ingebrekestelling is daarbij niet vereist. De opdrachtnemer is gerechtig om op alle mogelijke manieren te voorkomen dat een domeinnaam kan worden verhuisd als er nog openstaande posten zijn.

Artikel 12
De bevoegdheid van de opdrachtgever de rekening te betwisten vervalt 8 dagen na factuurdatum.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 13
Indien twee of meer personen tezamen een overeenkomst met de opdrachtnemer hebben gesloten zijn zij hoofdelijk tegenover hem aansprakelijk.

Artikel 14
1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die de opdrachtgever lijdt voortvloeiend uit het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door de opdrachtnemer opzettelijk is veroorzaakt. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, indien de termijn, waarvoor de opdracht is verleend, in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de door hem krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie en/of apparatuur.
2. De omvang van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer strekt per opdracht niet verder dan 50% van het totale bedrag, dat hij terzake van die opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengt. Voor hosting activiteiten wordt nimmer een restitutie gegeven.

Artikel 15
Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt direct na het verstrijken van de overeenkomst.

Artikel 16
De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan uit verlies, vernietiging of beschadiging van hem toevertrouwde gegevens in elektronische vorm, documenten, boeken, papieren en goederen. De verzending van alle goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 17
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden.

Artikel 18
De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet voldoende functioneren van haar systemen.

Artikel 19
De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de data die van en naar de aangesloten computer van de opdrachtgever wordt getransporteerd.

Artikel 20
De opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens derden voor de gegevens die de opdrachtgever via de systemen van de opdrachtnemer verstuurt en voor de gegevens die de opdrachtgever op de systemen van de opdrachtnemer plaatst of laat plaatsen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer terzake het voorstaande volledig.

Artikel 21
Het is de opdrachtgever niet toegestaan :
1. Auteursrechtelijk beschermt materiaal op de systemen van de opdrachtnemer te plaatsen.
2. Ongewenste e-mail versturen naar voor de opdrachtgever bekende en/of onbekende personen (SPAM), bij elke klacht die VistaWeb ontvangt wordt € 10,00 administratie kosten in rekening gebracht.

Artikel 22
Indien opdrachtgever via de systemen van opdrachtnemer gegevens verstuurt die in strijd zijn met het voorgaande artikel (Artikel 21) en/of met de Nederlandse of buitenlandse wetgeving, dan is opdrachtnemer gerechtigd over te gaan tot de onmiddellijke afsluiting van opdrachtgever. De opdrachtnemer bepaalt in dit geval of , en onder welke condities, her-aansluiting zal plaatsvinden. De verplichting tot betaling blijft gedurende de buitengebruikstelling onverkort bestaan.

Artikel 23
Indien opdrachtgever via de systemen van opdrachtnemer gegevens die een goede bedrijfsuitoefening van opdrachtnemer in welke mate dan ook belemmert, dan is opdrachtnemer gerechtigd over te gaan tot maatregelen ter voorkoming en/of opheffing van deze belemmering(en). De opdrachtnemer bepaalt in dit geval of, en onder welke condities, hervatting van de dienstverlening zal plaatsvinden.

Artikel 23a
De opdrachtgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld door overlast of schade door gebruikmaking van haar systeem of door spam of virussen verzonden via een van haar systemen. De opdrachtgever kan ook nooit garanderen dat al haar virusscanners 100% werken en alle e-mail 100% virusvrij overkomt.

 

RELATIEF BEVOEGDE RECHTER

Artikel 24
Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 25
Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing in de ruimste zin des woords.

 

RECHTSGELDIGHEID

Artikel 26
Mochten een of meer clausules van deze overeenkomst in strijd zijn met de lokale rechtsspraak dan zullen de overgebleven clausules blijven staan in een bindende overeenkomst.

 

ILLEGALE ACTIVITEITEN

Artikel 27
De opdrachtnemer wenst een correcte dienstverlening aan zijn opdrachtgevers te leveren en wil dat zijn opdrachtgevers hierop te allen tijde kunnen rekenen. De diensten van de opdrachtnemer mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden.

Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan opdrachtgevers die diensten van de opdrachtnemer gebruiken voor:

Indien u denkt dat een opdrachtnemer gehost op onze servers een inbreuk pleegt op één van deze feiten vragen wij u ons de nodige informatie te verschaffen inclusief om welk materiaal het gaat, een ondertekend bewijs dat u de eigenaar bent van het materiaal en uw volledige contactgegevens. Indien uw klacht gegrond blijkt zal het desbetreffende account geschorst of verwijderd worden.
Door het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever de toestemming aan de opdrachtnemer om bij een inbreuk op onze voorwaarden alle verzamelde gegevens over de klant door te geven aan de wettelijke overheden indien zij hier om vragen.

Deze gegevens kunnen onder meer zijn : IP-adressen, accountinformatie, bestanden die zijn opgeslagen in de hosting account en persoonlijke informatie.

 

BIJLAGE: VERWERKERSOVEREENKOMST

Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage van de algemene voorwaarden van VistaWeb (hierna: de Hoofdovereenkomst) tussen Opdrachtgever (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) en Opdrachtnemer (hierna: Verwerker).

Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Hoofdovereenkomst en wel voor het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, beheer van de boekhouding en financiële administratie van Verwerkingsverantwoordelijke, het aanbieden en beheren van het online Customer Relationship Management-pakket van Verwerker voor Verwerkingsverantwoordelijke, het onderhouden van telefonisch contact met klanten van Verwerkingsverantwoordelijke voor afhandeling van klachten en verlening van service, het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de klantenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.


Artikel 2. Verplichtingen Verwerker
2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

2.6. De Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.


Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens
3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.


Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid
4.1. Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Verwerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.

4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.


Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers
5.1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.

5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.

5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.


Artikel 6. Beveiliging
6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

6.3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.


Artikel 7. Meldplicht
7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

7.2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 1. de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
 2. de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 3. de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 4. de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

7.4. De Verwerker zal conform artikel 33 lid 5 AVG alle datalekken documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.


Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.


Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.


Artikel 10. Audit
10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.

10.2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.

10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.


Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de bepaling uit de Hoofdovereenkomst geldt.


Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.

12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

12.4. Deze Verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst.

 

Bijlage 1 Verwerkersovereenkomst: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens
Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

 1. Telefoonnummer
 2. Financiële gegevens
 3. E-mailadres
 4. IP-adres
 5. Bezoekgedrag
 6. NAW-gegevens

Van de categorieën betrokkenen:

 1. Mogelijke klanten
 2. Sollicitanten
 3. Accounthouders
 4. Websitebezoekers
 5. Leveranciers
 6. Klanten
 7. Registranten
 8. Domeinnaamhouders

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.